PrioCom Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 11-10-2018 

 I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PRIOCOM B.V. TE ROTTERDAM TE WEENA 723 UNIT C7.097 (3013 AM) 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossier 69610770. 

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of iedere overeenkomst tussen PrioCom B.V., hierna te noemen: “PrioCom” en een koper, huurder en/of Opdrachtgever/Wederpartij (de afnemer van diensten en service), hierna te noemen “de Wederpartij”. 

1.2 Aanvullende en/of afwijkende (algemene) voorwaarden van de Wederpartij binden PrioCom niet, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door PrioCom zijn aanvaard. Eventuele aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zullen uitsluitend gelden tussen de partijen die deze afwijkende bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.3 Bij eventuele strijdigheid tussen de schriftelijke overeenkomst tussen PrioCom en de Wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en deze Algemene Voorwaarden zullen de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden prevaleren, tenzij partijen in de schriftelijke overeenkomst expliciet anders zijn overeengekomen. 

Artikel 2. Offertes 

2.1 Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit schriftelijk anders is vermeld. 

2.2 Na plaatsing van de opdracht/order is de tussen PrioCom en de Wederpartij te sluiten overeenkomst eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de order door PrioCom schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer PrioCom met de uitvoering van de 

werkzaamheden is begonnen. 

2.3 Indien een offerte, waarin uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod vrijblijvend is door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft PrioCom het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

Artikel 3. Levering 

3.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf. 

3.2 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

Artikel 4. De levertijd 

4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Wederpartij PrioCom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

4.2 De overeengekomen leveringstijden vangen aan op het moment waarop PrioCom alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeengekomen prestatie van de opdrachtgever heeft ontvangen. 

4.3 Indien PrioCom op enig moment niet of niet tijdig en/of onvolledig presteert, dan dient de Opdrachtgever/Wederpartij PrioCom hierover schriftelijk in gebreke te stellen waarna PrioCom binnen 14 dagen na ontvangst van dit schrijven, het recht heeft om de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten, zonder dat de Opdrachtgever/Wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht. 

4.4 PrioCom is te allen tijde gerechtigd haar prestatie op te schorten zolang de Wederpartij jegens PrioCom niet aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan waaronder in ieder geval begrepen het verstrekken van de benodigde gegevens, inlichtingen en/of hulpmiddelen. Dit recht op opschorting geldt tot het moment dat de Wederpartij alsnog deze verplichting is nagekomen. 

Artikel 5. Duur en (de gevolgen van de) beëindiging van de overeenkomst 

5.1 Voor overeenkomsten aangegaan voor de duur van 12 maanden of langer geldt dat de duur van de tussen de Opdrachtgever/Wederpartij en PrioCom te sluiten overeenkomst (voor bepaalde tijd) in de schriftelijke overeenkomst zal worden vastgelegd. Tenzij dat in de individuele overeenkomst anders is overeengekomen is tussentijdse opzegging van deze overeenkomsten voor de duur van 12 maanden of langer uitdrukkelijk uitgesloten. Deze overeenkomsten worden na afloop van de looptijd geacht onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd te zijn verlengd, tenzij de Wederpartij tot uiterlijk 3 (drie) maanden voor de afloop van deze overeenkomst schriftelijk aan PrioCom te kennen heeft gegeven deze overeenkomst niet te willen verlengen. Een op deze wijze verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd kan vanaf de verlenging alsdan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

5.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel geldt: 

– voor overeenkomsten aangegaan voor een de duur (looptijd) korter dan 12 maanden en/of; 

– voor overeenkomsten waarbij geen specifieke duur of looptijd is overeengekomen (losse opdrachten). 

dat deze overeenkomsten van rechtswege eindigen op het moment waarop de tijd is verstreken waarvoor de overeenkomst is aangegaan en/of op het moment waarop de overeenkomst (anderszins) tot een einde komt. 

5.3 Onverminderd de voorgaande leden van dit artikel en onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald heeft iedere partij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder inachtneming 

van enige opzegtermijn in het geval dat: 

– één van de partijen, na een deugdelijke ingebrekestelling, haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden, niet, niet correct of niet volledig nakomt; 

– één van de partijen in staat van faillissement is verklaard, hiervoor een aanvraag is ingediend, in surseance van betaling verkeert dan wel de aanvraag hiervoor is ingediend; 

– één van de partijen in liquidatie verkeert of is ontbonden. 

In dat geval zijn alle vorderingen van PrioCom op de Opdrachtgever/Wederpartij vanaf dat moment onmiddellijk opeisbaar. De vorderingen van PrioCom op de Wederpartij zijn verder eveneens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 

– na het sluiten van de overeenkomst aan PrioCom ter kennis gekomen omstandigheden geven PrioCom goede grond te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

– indien PrioCom de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. PrioCom Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 11-10-2018 

In de genoemde gevallen is PrioCom eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van PrioCom schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 6. Garantie 

6.1 Vanwege de aan PrioCom gegeven fabrieksgarantie garandeert PrioCom dat de door haar in het kader van een koopovereenkomst geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering. 

6.2 Indien een zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de Wederpartij recht op herstel van deze zaak. PrioCom kan er voor kiezen om de zaak te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit. De Wederpartij heeft slechts recht op vervanging, indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 

6.3 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is PrioCom alleen dan aansprakelijk indien dat overeenkomstig artikel 11 (aansprakelijkheid) het geval is. 

6.4 De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de Wederpartij in de ruimste zin van het woord. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 De door PrioCom in het kader van een koopovereenkomst geleverde zaken blijven het eigendom van PrioCom totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met PrioCom gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen: 

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; 

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Wederpartij van de (koop)overeenkomst(en). 

7.2 Door PrioCom afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de Wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

7.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de Wederpartij bevinden, behoudt PrioCom zich hierbij reeds nu voor als dan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 

3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die PrioCom uit welke hoofde dan ook tegen de Wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door PrioCom geleverde zaken, welke door de Wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor PrioCom haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 

7.4 Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is PrioCom gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de Wederpartij of derden die de zaak voor de Wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 

7.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht PrioCom zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen. 

7.6 De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van PrioCom: 

– de verhuurde en/of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven, tenzij anders is overeengekomen; 

– alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de verhuurde, alsmede de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan PrioCom op de manier 

die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;- de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door PrioCom geleverde zaken te verpanden aan PrioCom op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; 

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van PrioCom; 

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die PrioCom ter bescherming van haar eigendomsrecht omtrent de zaken wil treffen en welke de Wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

Artikel 8. Gebreken en klachtplicht 

8.1 De Wederpartij dient de gekochte of gehuurde zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 

– of de juiste zaken zijn geleverd; 

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de overeengekomen prestatie; 

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken 

– aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 

8.2 Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk aan PrioCom te melden. 

8.3 Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan PrioCom worden geretourneerd. 

Artikel 9. Prijzen en Betaling 

9.1 De prijzen van PrioCom gelden voor de in de overeenkomst met de Opdrachtgever/Wederpartij omschreven prestatie. Meer of bijzondere prestaties zullen afzonderlijk worden berekend. 

9.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de bij totstandkoming van de overeenkomst geldende prijspeil en kostprijsfactoren en zijn exclusief BTW. 

9.3 PrioCom heeft het recht om de overeengekomen prijzen aan te passen indien er overheidsmaatregelen worden getroffen of wetswijzigingen plaatsvinden die (kost)prijsverhogingen tot gevolg hebben. PrioCom zal de Opdrachtgever/Wederpartij hierover direct schriftelijk berichten. 

9.4 Betaling dient te geschieden binnen de afgesproken betalingstermijn door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de ING bank, Regio Noord-West onder IBAN nummer NL75INGB0005301466,BIC: INGBNL2A ten name van 

PrioCom B.V., gevestigd te Rotterdam. 

9.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur, is de Wederpartij in verzuim; de Wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. PrioCom Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 11-10-2018 

9.6 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afvloeiing in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 10. Incassokosten 

Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In dat geval dient de Wederpartij de buitengerechtelijke incassokosten gebaseerd op het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan PrioCom te voldoen. Indien PrioCom aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1 De aansprakelijkheid van PrioCom voor de geleverde prestatie is te allen tijde beperkt tot de garantie zoals omschreven in artikel 6 (garantie) van deze voorwaarden. PrioCom is alleen aansprakelijk voor de door de Wederpartij ten gevolge van de geleverde prestatie geleden schade, indien de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van PrioCom. 

11.2 Indien en voor zover op PrioCom enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid vervolgens te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van PrioCom aanspraak geeft en waarvan de polisvoorwaarden op eerste afroep kosteloos zullen worden toegezonden. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid van PrioCom te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen PrioCom heeft geleverd. Vergoedingen van indirecte (gevolg)schade van welke aard dan ook, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

11.3 PrioCom is niet aansprakelijk voor werkzaamheden voortvloeiend uit onoordeelkundig en/of onjuist gebruik van, of ingrepen van derden (inbegrepen het personeel van de Opdrachtgever/Wederpartij) aan de geleverde en/of verhuurde apparatuur. 

11.4 PrioCom is niet aansprakelijk voor storingen veroorzaakt door diefstal van apparatuur en/of onderdelen van apparatuur, fouten in communicatielijnen niet geleverd door PrioCom, koppelingen met c.q. gebruikmaking van producten die niet onder deze overeenkomst vallen, ontwrichtingen, brand- en rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanningsfluctuaties, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme, of oorzaken van buitenaf welke de specificaties van de apparatuur te boven gaan. 

11.5 PrioCom is in geen geval en uit geen enkele hoofde aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade (waaronder onder meer maar niet uitsluitend wordt begrepen verlies van gegevens, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, gederfde winst en verminderde opbrengst, mede veroorzaakt door het niet c.q. verminderd functioneren van de apparatuur), bedrijfsschade of enige andere schade dan die hiervoor is vermeld, met uitzondering van schade als bedoeld in artikel 6:190 lid 1 BW die aan PrioCom toe te rekenen valt of voor haar risico komt. De aansprakelijkheid van PrioCom voortvloeiend uit art 6:190 lid 1 BW is beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor PrioCom op grond van haar verzekering gedekt is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PrioCom beperkt tot de factuurwaarde. 

11.6 In geval van omstandigheden als genoemd in de leden 3 en 4 van dit artikel zal PrioCom in opdracht van de Opdrachtgever herstelwerkzaamheden uitvoeren. De kosten van deze werkzaamheden worden afzonderlijk van de overeenkomst berekend tegen de dan geldende tarieven. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan PrioCom zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: 

– stakingen in andere bedrijven dan die van PrioCom; 

– wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van PrioCom; 

– een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; 

– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan PrioCom afhankelijk is; 

– algemene vervoersproblemen. 

– bedrijfsbezetting 

– ziekte of ongeval van werknemers van de leverancier 

– overheidsmaatregelen 

– defecten aan machinerieën 

– storing in de levering van energie 

– een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten 

– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is en/of niet of niet volledig en vertraagde levering door toeleveranciers van de leverancier 

– oorlog; oorlogsgevaar; oproer; molest; brand; waterschade; overstroming. 

12.2 PrioCom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PrioCom haar verbintenis had moeten nakomen. 

12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PrioCom opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door PrioCom niet mogelijk is, langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

12.4 Indien PrioCom bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 13. Geschillenbeslechting 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Wederpartij en PrioCom, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam tenzij er sprake is van een bij uitsluitend door de wet PrioCom Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 11-10-2018 

bevoegde rechter. PrioCom blijft echter bevoegd de Wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

Artikel 14. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen PrioCom en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden 

PrioCom is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. PrioCom zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld 

II. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN APPARATUUR EN DE LEVERING VAN DIENSTEN (SERVICE/SLA) 

In aanvulling op de algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 15) gelden bij verhuur van zaken en de levering van diensten (service/SLA) de aanvullende algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven (artikel 16 tot en met 24). Deze bepalingen gelden uitdrukkelijk als aanvulling op de hiervoor genoemde voorwaarden. 

Artikel 16. Uitvoering van de werkzaamheden door PrioCom 

16.1 PrioCom draagt er, met inachtneming van de overeengekomen bepalingen, zorg voor dat de in de bijlage(n) genoemde apparatuur in goede bedrijfstoestand blijft. 

16.2 Opdrachtgever/Wederpartij verzorgt voor eigen rekening en risico enkele eenvoudige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, zoals deze staan vermeld in de betreffende gebruikshandleidingen of in deze overeenkomst. 

16.3 Opdrachtgever/Wederpartij dient optredende storingen en schade onmiddellijk aan PrioCom te melden. Na melding zal PrioCom direct zodanige maatregelen nemen dat met herstel wordt aangevangen volgens de overeengekomen voorwaarden. 

16.4 Het verrichten van werkzaamheden geschiedt op afspraak waarmee beide partijen hebben ingestemd. 

16.5 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever/Wederpartij PrioCom derhalve in gebreke te stellen. 

16.6 PrioCom is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van deze overeenkomst. 

Artikel 17. Verplichtingen Opdrachtgever/Wederpartij 

17.1 Voor de levering van de diensten en uitvoering van de werkzaamheden stelt Opdrachtgever/Wederpartij de apparatuur op de door PrioCom gewenste tijdstippen ter beschikking. 

17.2 Voor de levering van de diensten en uitvoering van de werkzaamheden zal Opdrachtgever/Wederpartij toegang tot de apparatuur verlenen. Opdrachtgever/Wederpartij stelt de door PrioCom nodig geachte faciliteiten ter beschikking, zoals werkruimte en materialen/gereedschappen die niet tot de uitrusting kunnen behoren van PrioCom. 

17.3 Opdrachtgever/Wederpartij zal er voor zorgdragen, dat de ruimte waarin de apparatuur is opgesteld, blijft voldoen aan de voor deze apparatuur gebruikelijke, of door PrioCom te stellen, specificaties en voorwaarden. 

17.4 Opdrachtgever/Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PrioCom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever/Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan PrioCom worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan PrioCom zijn verstrekt, heeft PrioCom het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever/Wederpartij in rekening te brengen. 

Artikel 18. Eigendom en gebruiksrecht 

18.1 PrioCom is en blijft gedurende de looptijd van de huurovereenkomst zowel juridisch als economisch eigenaar van de verhuurde zaken. Ook in het kader van relevante fiscale wet- en regelgeving is PrioCom als eigenaar daarvan aan te merken. 

18.2 De Wederpartij verkrijgt door de huurovereenkomst geen aanspraak de eigendom van de verhuurde zaken te verwerven dan wel een recht van koop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

18.3 Het gebruiksrecht van de Wederpartij vangt aan op de datum van aflevering van het de verhuurde zaken en eindigt na ontbinding, (tussentijdse) beëindiging van de huurovereenkomst of na het verstrijken van de overeengekomen (en/of de al dan niet stilzwijgend verlengde) huurperiode. 

Artikel 19. Diefstal, vermissing of onherstelbare schade 

19.1 Bij diefstal, vermissing of onherstelbare beschadiging is de Wederpartij verplicht de nieuwwaarde van de gestolen en/of vermiste zaken aan PrioCom te vergoeden, tenzij anders overeengekomen in de individuele overeenkomst. 

19.2 Indien en voor zover in de individuele overeenkomst wordt overeengekomen dat er voor deze situatie(s) een verzekering in de vorm van een opslag op de huurprijs in rekening wordt gebracht heeft de Wederpartij de volgende aanvullende rechten: 

– Bij diefstal, vermissing of onherstelbare beschadiging is de Wederpartij slechts verplicht 50% van de nieuwwaarde van de gestolen en/of vermiste zaken aan PrioCom te vergoeden; 

– Reparatiekosten van verhuurde zaken met een herstelbare beschadiging, al dan niet veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik, zijn voor 50% voor rekening van PrioCom en voor 50% voor rekening en risico van de Wederpartij; 

– Tenzij anders overeengekomen in de individuele overeenkomst. 

19.3 Indien een van de in dit artikel beschreven situaties zich mocht voordoen dan zal tijdens de gehele huurperiode door PrioCom aan de Wederpartij vervangende apparatuur ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 20. Afleveren en weekend 

20.1 Voor het brengen of halen van gehuurde apparatuur worden voorrijkosten in rekening gebracht. Is omwisseling noodzakelijk wegens schade die niet is aangebracht door de huurder, dan worden de voorrijkosten voor het brengen van vervangende apparatuur niet berekend. Bij verzending per post worden de geldende posttarieven berekend op basis van verzekerd vervoer. 

20.2 Voor weekendhuur wordt 2 dagen berekend; de apparatuur wordt vrijdag afgeleverd en maandag opgehaald. 

Artikel 21. Vergunningen 

21.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de Wederpartij er zelf voor zorgdragen dat er bij de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik van de door PrioCom verhuurde zaken en/of de daarbij door PrioCom geleverde diensten wordt voldaan aan Wet en PrioCom Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 11-10-2018 

regelgeving, die van toepassing is op deze prestatie en/of het gebruik van de verhuurde zaken. De Wederpartij zal er zelf voor zorgdragen dat deze prestatie en het gebruik zal voldoen en zal blijven voldoen aan alle toepasselijke wetten, lokale regels en/of verordeningen. 

21.2 De Wederpartij vrijwaart PrioCom dienaangaande voor alle eventuele aanspraken die derden jegens PrioCom mochten instellen wegens overtreding van enige toepasselijke wet, lokale regelgeving en/of verordeningen zoals in lid 1 van dit artikel is bedoeld. 

21.3 De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken zodanig te gebruiken dat die niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of één of ander overheidsvoorschrift. 

Artikel 22. Gebruiksvoorschriften 

De Wederpartij is verplicht het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens deze overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken. Het is de Wederpartij verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen en of daar iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrioCom. Ter vaststelling hiervan voert PrioCom in ieder geval bij het einde van de overeenkomst een eindinspectie uit. 

Artikel 23. Gebreken aan verhuurde zaken, vervanging reparatie, aansprakelijkheid verhuurder 

23.1 De werking van artikel 7:204 lid 1 wordt uitgesloten. In de zin van artikel 7:204 lid 2 BW worden niet als gebreken aan het gehuurde aangemerkt: 

– gebreken aan door de Wederpartij (huurder) aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit de veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken en schadelijke gevolgen voor het verhuurde, voor PrioCom 

of voor derden; 

– het niet meer beschikken over de benodigde vergunningen of ontheffingen krachtens overheidsvoorschrift, 

– tenzij het gaat om gebreken die PrioCom bij het aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. 

23.2 Met uitsluiting van artikel 7:206 BW wordt bij een gebrek aan het gehuurde de prestatie van PrioCom beperkt tot reparatie en/of vervanging binnen redelijke termijn, zulks uitsluitend ter beoordeling van PrioCom, tenzij het gaat om gebreken die PrioCom bij het aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. 

23.3 Met uitsluiting van artikel 7:207 BW heeft de wederpartij geen recht op vermindering van de huurprijs of opschorting of verrekening van verplichte betaling of vernietiging of ontbinding van huurovereenkomst indien sprake is van vermindering van het huurgenot ten gevolge van 1 of meer gebreken als hiervoor genoemd, tenzij bedoelde zaken het gevolg zijn van opzet en of grove schuld van PrioCom en tenzij het gaat om gebreken die PrioCom bij het aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. 

23.4 PrioCom is niet aansprakelijk voor: 

– de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst; 

– de gevolgen van gebreken die verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst niet kende of had behoren te kennen; 

– de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen sprake is van eigen opzet en/of grove schuld van PrioCom; 

Artikel 24. Onderhoudskosten 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komen de kosten van onderhoud, herstel, vernieuwing en vervanging voor rekening van PrioCom die dit onderhoud tijdig en behoorlijk zal (laten) uitvoeren, tenzij de te verrichten onderhoudswerkzaamheden het gevolg zijn van ondeskundig gebruik door de Wederpartij of gebruik in strijd met de daarvoor geldende instructies, gebruikelijke normen en/of ander toepasselijke instructies. 

III. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIKSRECHT/LICENTIE VAN SOFTWARE/PROGRAMMATUUR In aanvulling op de algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 24) gelden bij het verstrekken van een gebruiksrecht van software/programmatuur de aanvullende algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven (vanaf artikel 25). Deze bepalingen gelden uitdrukkelijk als aanvulling op de hiervoor genoemde voorwaarden. 

Artikel 25. Gebruiksrecht/licentie 

25.1 Bij het verstrekken van een gebruiksrecht/licentie bestaat de door PrioCom te leveren dienst geheel of gedeeltelijk uit het aan de Wederpartij verschaffen van het gebruiksrecht voor de door haar ontwikkelde en geïnstalleerde Software (hierna: “de Programmatuur”) al dan niet gecombineerd met een koop- en/of huurovereenkomst. Dat zal in een schriftelijke licentieovereenkomst en/of een Service Level Agreement (hierna: “SLA”) worden vastgelegd. 

25.2 De Programmatuur zal alleen die functionaliteiten en eigenschappen bevatten, zoals die in de beschrijving van de productomschrijving van de Programmatuur, vastgelegd in de individuele licentieovereenkomst, de offerte/aanbieding van PrioCom, de SLA of anderszins tussen partijen schriftelijk overeengekomen. PrioCom is gerechtigd om technische wijzingen en verbeteringen aan te brengen aan de Programmatuur, en indien dat noodzakelijk is voor de deugdelijke werking van de Programmatuur, daartoe het gebruik of de werking (in overleg met de Wederpartij) tijdelijk buiten werking te stellen. 

25.3 Hoewel PrioCom de Programmatuur met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal installeren zal dit niet kunnen betekenen dat er door PrioCom een garantie kan worden gegeven dat de Programmatuur te allen tijde storingsvrij zal werken. Mocht de Programmatuur tijdelijk niet of niet volledig werken dan zal PrioCom het recht hebben de storing te verhelpen binnen redelijke termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

25.4 Deze aan de Wederpartij gegeven gebruiksrechten van de Programmatuur zijn zonder schriftelijke toestemming niet overdraagbaar aan derden. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Programmatuur te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verhuren, te verkopen danwel anderszins aan derden over te dragen of in gebruik te geven. 

25.5 Na het einde licentieovereenkomst eindigt per gelijke datum het recht van de Wederpartij op gebruik van de Programmatuur en heeft PrioCom het recht de geïnstalleerde Programmatuur te verwijderen of anderszins het gebruik hiervan aan de Wederpartij te ontzeggen, te beëindigen of de toegang tot de Programmatuur te beëindigen en daartoe alles te doen dat nodig is om dat te bewerkstelligen. 

Artikel 26 Infrastructuur 

26.1 De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en deugdelijke werking van de voor de Programmatuur benodigde gebruikelijke en/of door PrioCom voorgeschreven infrastructuur. Onder infrastructuur wordt onder andere begrepen de systeemeisen en de ondersteuning van producten of apparatuur die nodig is voor een deugdelijke werking van de Programmatuur. De Wederpartij zal PrioCom Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 11-10-2018 

ervoor zorgdragen dat deze infrastructuur zal blijven voldoen aan de gebruikelijke, of door PrioCom voorgeschreven of aangeraden specificaties en voorwaarden. 

Artikel 27 Ondersteuning, herstel en onderhoud door PrioCom en update(s) van de Programmatuur 

27.1 De ondersteuning van de Programmatuur door PrioCom (inclusief het eventuele overeengekomen onderhoud daarvan) zal bestaan uit algemene assistentie over het gebruik en de werking van de Programmatuur. De verdere ondersteuning en/of support van PrioCom (inclusief de daarbij behorende maximale hersteltijden en voorgeschreven procedure(s) voor de melding van storingen), zal bestaan uit hetgeen daarover in de individuele SLA staat beschreven en/of in de offerte/aanbieding van PrioCom of zoals dat anderszins tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en andere ondersteuning en support behoren niet tot de verplichtingen van PrioCom. 

27.2 Ondersteuning door PrioCom wordt binnen redelijke termijn en binnen de gebruikelijke kantoortijden gegeven per e-mail of per telefoon, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen (in een individuele SLA). 

27.3 PrioCom heeft het recht om indien PrioCom dat nuttig of noodzakelijk acht, updates te verstrekken van de Programmatuur. Updates kunnen onder andere bestaan uit verbeteringen, nieuwe functionaliteiten of bijvoorbeeld door de wet of regelgeving voorgeschreven aanpassingen. PrioCom zal de update tijdig aan de Wederpartij aanzeggen en de nieuwste versie aanbieden/installeren. Indien de Wederpartij deze update niet of niet tijdig zal (laten) installeren, kan de Wederpartij vanaf dat moment geen verdere aanspraak maken op de deugdelijke en volledige werking van de Programmatuur. 

Artikel 28 Privacywetgeving 

28.1 Het gebruik van de Programmatuur kan de verwerking van persoonsgegevens met zich brengen. PrioCom heeft daartoe een Privacy & Informatiebeleid opgesteld waarin staat beschreven hoe PrioCom als organisatie uitvoering geeft aan de geldende wet- en regelgeving (zoals aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Dit beleid, alsmede de eventuele aanvullingen, aanpassingen en actualisaties daarop, zijn gepubliceerd op; www.Prio-Com.nl. Een exemplaar van dit beleid zal op eerste verzoek kosteloos aan de Wederpartij worden toegezonden. 

28.2 PrioCom en de Wederpartij zullen over en weer deze geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de AVG) naleven en datgene doen wat vereist is of wordt om aan die wettelijke voorschriften te (blijven) voldoen. Daartoe kunnen partijen over en weer van elkaar verlangen om op eerste verzoek mee te werken aan de nakoming van die wettelijke voorschriften als dan niet op instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens. PrioCom kan verlangen dat een Wederpartij verder inzicht geeft in de wijze waarop wet- en regelgeving (waaronder de AVG) door de Wederpartij wordt nagekomen. De Wederpartij zal op eerste verzoek van PrioCom een kopie ontvangen van het door de Wederpartij op dit gebied gevoerde beleid inclusief de handhaving daarvan. Wordt door de Wederpartij niet op eerste verzoek hieraan meegewerkt/en of aan die instructies voldaan, dan is PrioCom gerechtigd het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang te beëindigen, danwel zal PrioCom aan de Wederpartij gerechtigd zijn geen gebruiksrecht voor de Programmatuur verstrekken. 

28.3 Indien er voor PrioCom op grond van de wet of overige privacyregels een verplichting bestaat om te voldoen aan een wettelijke plicht (bijvoorbeeld Meldplicht datalekken) zal PrioCom die wettelijke plicht nakomen en de Wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Indien er voor de Wederpartij een dergelijke verplichting bestaat zal ook de Wederpartij PrioCom hierover informeren danwel op eerste verzoek die informatie aan PrioCom verstrekken. 

Artikel 29 Intellectuele eigendomsrechten 

29.1 Intellectuele eigendomsrecht(en) van de Programmatuur berust(en) en blij(ft)(ven) berusten bij PrioCom. De Wederpartij is uitsluitend gerechtigd om gedurende de looptijd van de (licentie)overeenkomst de Programmatuur voor zijn/haar eigen onderneming te gebruiken volgens de overeengekomen voorwaarden, zoals zie zijn vastgelegd in de overeenkomst, tenzij in de individuele licentieovereenkomst, de offerte/aanbieding van PrioCom, de SLA of anderszins tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. 

29.2 Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het technisch ontwerp, de functionaliteiten de gebruiksmogelijkheden en de broncode van de Programmatuur. 

   PrioCom B.V.
           Weena 723 | Unit C7.097
           3013 AM Rotterdam

   IBAN: NL75 INGB 0005 3014 66
           KVK: 69610770
           BTW: NL8579.39.257B01

   Algemene voorwaarden   |    Privacy statement  |   Disclaimer   |    © PrioCom 2019  

     Terms & conditions   |     Privacy statement  |    Disclaimer   

Copy link
Powered by Social Snap